شرح کالا :قوی (Strong)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
شرح کالا :کلاسیک (Classic)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
شرح کالا :عربیکا (Arabica)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
شرح کالا :خالص (Pure)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
شرح کالا :عربیکا (Arabica)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
شرح کالا :کاستاریکا (Costarica)
بسته‌بندی:10 عددی- 18 عددی- 50 عددی- 150عددی
محصول:ایتالیا
 

Copyright 2015 Coffee Senator